Čištění odpadů, kanalizací,
vývoz jímek a septiků.

Čištění odpadů a kanalizací

Je něco v nepořádku nebo máte ten dojem.

Jsme schopni vyčistit veškerou kanalizaci a to od malých průměrů jako jsou odpady od umyvadel, van, wc, tak po domovní přípojky, svody a vpustě.

Jsme schopni vyčistit jakoukoliv kanalizaci. Uděláme tedy pořádek jak v malých odpadech od van nebo wc, tak, pomocí vysokého tlaku, vyčistíme kompletní domovní přípojky, kanalizační řady, nátoky nebo silniční vpusti.

Monitorování a trasování

Problém se stále opakuje.

Pustíme vám do kanalizace kameru, závadu vyhledáme a veškeré záběry zaznamenáme na DVD.

Potřebujete zaměřit a zakreslit kanalizaci – není problém.
Vyhledáme i kanalizační poklopy a uzávěry pod zeminou a vozovkou.

Zkoušky vodotěsnosti

Potřebujete speciální typ kontroly.

Pokud máte podezření na netěsnosti kanalizace, domovní přípojky, provedeme zkoušku vodotěsnosti dle ČSN EN 1610. Zkoušku vodotěsnosti jímek a nádrží dle ČSN 75 0905.

Potřebujete odhalit nelegální napojení dešťových přípojek do splaškové kanalizace, provedeme zkoušku generátorem kouře, kdy se pomocí ventilátoru vhání zdravotně nezávadný bílý kouř do potrubí (nemusíme vstupovat na soukromý pozemek).

Opravy kanalizací

Zjistili jsme příčinu problému a je nutné jej odstranit.

Opravíme kanalizace drobného i většího rozsahu (přípojky, stupačky, ležaté části kanalizace pod domem, silniční vpusti).

Opravy provádíme jak tradiční výkopovou metodou, tak metodou krátkých vložek, pro kterou není výkop nutný.

Čerpání odpadních vod z jímek, septiků, …

Pořádek a údržba.

Čerpání odpadních vod ze septiků, žump, kuchyňských lapolů a odvoz na ČOV.
Vyvážení a odvoz k likvidaci ropných produktů, zaolejovaných vod, kalů z ČOV včetně navezení nového aktivního kalu.

Nebezpečné odpady přepravujeme v režimu ADR.

Přeprava kontejnery, odpadové a vodní hospodářství

Aneb co ještě pro vás můžeme udělat?

Náš vozový park je rozsáhlý a proto vám můžeme nabídnout přepravu velkoobjemovými kontejnery (kryté, otevřené, různé výšky stranic). Přepravíme vám zařízení bez použití techniky.

Zabýváme se také odvozem komunálního odpadu, stavebních sutí, separovaného odpadu, zeminy, obalového matariálu a další.

Samozřejmostí je zajištění služeb včetně komunikace se správními a kontrolními orgány ve věci zatřídění odpadů, vedení průběžné evidence, zpracování hlášení, dodání identifikačních listů nebezpečných odpadů.

Tyto správní služby poskytujeme také ve smyslu vodního hospodářství = kompletní vedení evidence, vypracování provozních řádů, vyhodnocování provozů ČOV, zpracování agendy poplatků nebo provádení odběrů pro rozbor vzorků.

FIRMA PODLAS JE TU PRO VÁS!

Historie společnosti PODLAS s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v oblasti životního prostředí široké veřejnosti, malým podnikům, velkým korporacím, obcím a státním organizacím.

V roce 1991 založil Ladislav Podlas své podnikání v oblasti čištění odpadů a kanalizací a postupem času rozšířil činnost o další oblasti související s péči o životní prostředí.

V roce 1999 byla založena společnost PODLAS s.r.o. , která převzala činnosti firmy Ladislav Podlas, které dále rozšiřuje a zkvalitňuje.

Provádíme

  • Čištění kanalizačního potrubí od nejmenších průměru až po kanalizace větších rozměrů.
  • Vyvážíme jímky, septiky, žumpy anebo kuchyňské lapoly.
  • Čistíme dosedací jímky z myček aut včetně likvidace vzniklého odpadu.
  • Zaměřujeme se na vyhledávání závad na kanalizačních řadech s možným návrhem oprav.
  • Při zjištění závad menšího rozsahu provádíme opravy bezvýkopovou technologií krátkými sanačními vložkami.
  • Provádíme zkoušky vodotěsnosti kanalizace před dokončením a předáním staveb do provozu.
  • Pomocí vyhledávací sondy vyhledáme a vytrasujeme směr kanalizačního řadu s možným určením hloubky kanalizace.
  • V neposlední řadě zjišťujeme neoprávněné napojení do kanalizační sítě generátorem kouře.

V posledních letech jsme služby rozšířili o kontejnerovou přepravu komunálních odpadů s přistavením velkoobjemových kontejnerů na místo určení a následným odvozem do místa likvidace, sezónní odvoz odpadů z pěstitelského pálení ovoce a zkoušky kanalizace generátorem kouře.

Cílem poskytování našich služeb je zaměření na EKOLOGII s čímž souvisí odpadové a vodní hospodářství.

Na základě potřeb a přání naši technici rádi přijedou na vámi určené místo k osobnímu projednání.